Internationalisering in het onderwijs

Expeditie onderwijs is een innovatieve vorm van talentontwikkeling binnen het huidige onderwijsaanbod. De taak van het onderwijs is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een plek in de samenleving. En deze samenleving gaat vandaag de dag ruim voorbij de grenzen van alleen Nederland. Scholen voor HAVO en VWO maar ook bijvoorbeeld MBO of het ROC, kunnen hun leerlingen een kijkje buiten de grenzen laten nemen door middel van expeditie onderwijs: leren door te doen in een internationale omgeving. Op die manier maken zij kennis met een kleurrijke wereld, andere culturen en leefwijzen.

Maatschappelijke stage

Door het opdoen van ervaringen in het buitenland, bijvoorbeeld door een expeditie of een maatschappelijke stage, vergroten leerlingen hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het een mooie eerste stap in de noodzaak van gebruiken van de Engelse taal in de praktijk. Immers, de samenleving en de arbeidsmarkt wordt steeds meer internationaal. Leerlingen en studenten krijgen de kans om hun kracht en identiteit ontdekken tijdens een Internationale oriëntatie. Een groepsreis voor leerlingen en leerkrachten die in het teken staat van ontmoeting met andere culturen, zelfontplooiing en betrokkenheid.

Expeditie onderwijs; leren door te doen

Onderwijs instellingen die expeditie onderwijs opgenomen hebben in hun onderwijs curriculum stellen leerlingen in staat een internationale ervaring op te doen. Het doel hiervan is om kennis te maken met een andere cultuur en om een beter begrip voor elkaar te krijgen. Scholieren of studenten kunnen deze internationale ervaring vormgeven door het ondernemen van een expeditie: met een groep afreizen naar het buitenland en je bijdrage leveren aan een ontwikkelingsproject. De groep kan van begin tot eind een ontwikkelingsproject voorbereiden en uitvoeren om concreet hulp te kunnen bieden aan mensen in ontwikkelingsgebieden. Door de organisatie van de expeditie (deels) bij de expeditieleden zelf te leggen wordt in het voortraject tevens gewerkt aan eigenaarschap, zelfstandigheid, planmatig werken en communicatieve vaardigheden.

Tijdens de onderwijs expeditie reis komt een breed scala aan vaardigheden aan bod; het in de praktijk gebruiken van de Engelse taal, aanpassing aan een andere cultuur, interculturele communicatie, werken met een (internationaal team), flexibiliteit in het omgaan met onverwachte situaties. Het zijn slechts enkele voorbeelden van ervaringen die tijdens een expeditie reis of internationale maatschappelijke stage -bewust of onbewust- aan bod zullen komen.

Cultuur beleid ministerie van OCW

In haar kamerbrief over Cultuurbeleid zegt minister Jet Bussemaker, minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW): “Cultuur is verbonden met het verlangen van mensen om betekenis te geven aan het leven. Cultuur ontstaat en bestaat door de interactie van mensen onderling en in de wisselwerking met objecten of de omgeving. Door cultuur zien we wat waardevol is en leren we de wereld te aanschouwen. Het gaat niet alleen om de herkenning van het bekende, maar vooral om het verkennen van het onbekende.” en “Overeenkomsten en verschillen worden zichtbaar. Zo ontstaan nieuwe referenties. Begrip voor de ander én versterking van de eigen cultuur stimuleren de collectieve identiteit. De cultuursector en het cultuuronderwijs zijn een belangrijke motor voor creativiteit en innovatie.”

Doingoood; partner in expeditie onderwijs

Met een groot netwerk aan projectpartners in Afrika en een professioneel opgezette lokale organisatie is Doingoood maximaal uitgerust om groepen scholieren en studenten te begeleiden tijdens een internationale expeditie.

In Oeganda en Malawi hebben wij eigen, Nederlands sprekende coördinatoren in dienst. Zij zullen de groep ontvangen en begeleiden tijdens hun gehele verblijf in Afrika. Ons ervaren en professionele team in Nederland beschikt over brede inhoudelijke kennis over alle mogelijkheden en projecten in deze ontwikkelingslanden. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van groepen op onze bestemmingen. Elk traject maken wij op maat, aangepast aan wensen en budget.